ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.bosch-home.in.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เมื่อเข้าถึงและ/หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่มีข้อผูกมัดตามกฎหมายดังต่อไปนี้

คุณควรยกเลิกการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าว

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาและสื่อที่มีอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล, ข้อความ, ภาพกราฟิก, การออกแบบ, เสียง, เครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า, โลโก้ และซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เราในนามของบริษัท บีเอสเอช โฮมแอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด และกลุ่มบริษัทบ๊อช จะมีสิทธิ, ผลประโยชน์ และกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ทางบริษัท บีเอสเอช โฮมแอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด และกลุ่มบริษัทบ๊อช ไม่มีการอนุญาตและ/หรือให้สิทธิ์อนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ดังกล่าว การเข้าถึงและ/หรือการใช้เว็บไซต์ต้องเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และคุณจะต้องไม่ทำสำเนา, เผยแพร่, ทำซ้ำ, แก้ไข, ตีพิมพ์ และ/หรือจัดการกับส่วนใดส่วนหนึ่งในลักษณะเดียวกันนี้ ด้วยวิธีใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

2. การอนุญาตให้ดาวน์โหลด

แม้จะมีข้อ 1 ดังกล่าวข้างต้น เนื้อหาและสื่อข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์จะถูกแสดงแบบเฉพาะเจาะจงโดยเรา เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้ และเราขอมอบสิทธิ์อนุญาตแบบไม่เจาะจง, จำกัด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาและสื่อข้อมูลดังกล่าวของคุณ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตั้งค่า, การกำหนดค่า และความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์สำหรับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์

3. การกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต

คุณจะถูกห้ามมิให้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ในขณะที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้ โดยไม่จำกัดถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

ก. ห้ามมิให้มีการส่ง, การโพสต์, การส่งเสริม และการส่งต่อเนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์, สื่อข้อมูลใดๆ / ข้อความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การกลั่นแกล้ง, หมิ่นประมาท, ก่อกวน, ไม่สุจริต, ข่มขู่, คุกคาม, รังเกียจ, หยาบคายลามกอนาจาร, เหยียดเชื้อชาติหรือศาสนาหรือชาติพันธุ์ หรืออื่นๆ ตามที่เราพิจารณาโดยเด็ดขาด;

ข. การส่ง, การโพสต์, การส่งเสริม และหรือการส่งต่อเนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ สื่อข้อมูลใดๆ / ข้อความ ที่:

- ส่งเสริมความโหดร้ายและ/หรือความรุนแรงต่อบุคคลใด

-แสดงออกถึงกิจกรรมทางเพศที่ชัดเจนโดยบุคคล (ไม่ว่าจะอายุต่ำกว่าหรือไม่ก็ตาม) หรือบุคคลใดที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศหรือก้าวร้าว

-ยุยงและ/หรือสนับสนุนความเกลียดชัง, ความขัดแย้ง และ/หรือการไม่ยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติ, ศาสนา และชาติพันธุ์ และ

-ละเมิดสิทธิของบุคคลใดๆ หรือเป็นการกระทําที่ถือเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศ

ค. การอัปโหลดและ/หรือการทำซ้ำข้อมูลใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

ง. การอัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมก่อกวนอื่นๆ

จ. การสร้างและ/หรือการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่ผู้ใช้รายอื่นอาจได้รับผลกระทบในการเข้าถึงและ/หรือการใช้เว็บไซต์

ฉ. การดำเนินการหรือการทำกิจกรรมต่อไปซึ่งจะผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม (เช่น การขายลอตเตอรี่ หรือการค้าประเวณี) และ/หรือที่ทางเราได้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่ให้เผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ และ

ช. การปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสื่อข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือการใช้เนื้อหาเดียวกันซึ่งจะถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราและ/หรือของบุคคลที่สาม เรามีเสรีภาพในการลบ / ลบสื่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสม / ข้อความ ออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

เรามีเสรีภาพในการลบ / กำจัดสื่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสม / ข้อความ ออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

4. ผลิตภัณฑ์และบริกา

ก. คุณสมบัติการใช้งานและข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข. การวัดค่าต่างๆ และสีที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น

ค. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจะมีผลผูกพันและเป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างคุณกับเราเฉพาะเมื่อได้รับการยอมรับจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหาก

ง. การประมวลผลคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการและการจัดส่งของพวกเขาจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหาก

จ. เราจะไม่รับผิดชอบในทุกรูปแบบ สำหรับการไม่ได้รับคำสั่งใดๆ จากคุณ

5. การรับรองและการรับประกัน

ก. เราจะไม่ทำการรับรองและ/หรือรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้นั้น มีลักษณะที่ดี, สอดคล้องกับคำอธิบาย, มีความสามารถทางการค้า, ความเหมาะสม หรือคุณภาพที่น่าพอใจสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือโดยเฉพาะ

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและ/หรือการสนับสนุนและหรือการสำรองข้อมูล

ข. เราจะไม่ทำการรับรองและ/หรือรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย เกี่ยวกับเว็บไซต์, การดำเนินการและเนื้อหาและสื่อข้อมูลที่มีอยู่และ/หรืออ้างถึงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เว็บไซต์และเนื้อหาและสื่อข้อมูลของเว็บไซต์ จะได้รับการจัดเตรียมตาม "ตามสภาพ" และ "ตามสภาพที่พร้อมใช้งาน" เราไม่ทำการรับรองหรือรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย ในแง่ของความถูกต้อง, คุณภาพ, ความน่าเชื่อถือ, ความครบถ้วนสมบูรณ์, ความตรงเวลา, ความสามารถทางการค้า, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ, การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์

ค. เราจะไม่ทำการรับรองหรือรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย ว่าเนื้อหาและสื่อข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่มีการขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จะปลอดจากไวรัสและหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ง. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรง, โดยทางอ้อม หรืออื่นๆ (รวมถึงค่าเสียหายจำเพาะ, ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา, ผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือการสูญเสีย) จากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายและ / หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น อันมีผลมาจากข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาด, ความไม่สมบูรณ์แบบ, ความผิดพลาด, ความไม่ถูกต้องในเว็บไซต์และการพึ่งพาเนื้อหาและสื่อข้อมูลหรือเกิดจากความไม่พร้อมใช้งานของส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้

จ. แม้จะมีข้อใดก็ตามกล่าวไว้ข้างต้น การรับรองและการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นในที่นี้อย่างชัดแจ้ง

6. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณจะชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา และ/หรือให้ความคุ้มครองแก่เราตลอดเวลากับการกระทำ, การเรียกร้อง, ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน), ความรับผิด, ความเสียหาย และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม, การอ้างสิทธิ์ในการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา, การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย และความสูญเสียทางการเงินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าถึง และการใช้เว็บไซต์ของคุณ

7. คำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัว

คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา

8. ไฮเปอร์ลิงค์

เว็บไซต์นี้มีไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการดูแลโดยเรา และ/หรือภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเนื้อหาแบบเดียวกันนี้

การใช้ไฮเปอร์ลิงค์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด

ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม เราจะไม่ถูกพิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในลักษณะใดๆ กับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการ, โลโก้, ตราสัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้หรือปรากฏบนเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

9. การระงับและการยุติ

เราอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณและ/หรือการใช้เว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและรับผิดชอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ตามที่ดุลยพินิจของเราเห็นว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม

10. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

เราจะมีเสรีภาพในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเป็นครั้งคราว เราจะมีเสรีภาพในการแก้ไขเนื้อหาและสื่อข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไข, การปรับปรุง, การเปลี่ยนแปลงราคา, การเก็บคืน และ/หรือการยุติผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา

การเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณต่อไป หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าคุณได้ยืนยันรับทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และยอมปฏิบัติตามข้อตกลงเดียวกันนี้

11. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานข้างต้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

MyBosch

ลงทะเบียนฟรี และเพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์!

บริการของเรา

บริการที่โดดเด่น - ก่อนและหลังซื้อสินค้า

02-495-2424

bosch-th-info@bshg.com

สัมผัสกับคุณภาพจากบ๊อช

ค้นพบคุณภาพ, ความสมบูรณ์แบบ และความน่าเชื่อถือ

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ!